مصاحبه اختصاصی باشگاه خبرنگاران جوان با گروه صنعتی اسکندری
۰۱:۱۴ : زمان