حضور تیم خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوان در محل کارخانه اسکندری
۰۲:۰۴ : زمان