کینگ امیر از همکاریتون باما سپاس گزاریم.
۰۰:۰۷ : زمان