کليپ حادثه حذف سخنان جنجالی روحانی از سایت ریاست جمهوری !
۰۱:۲۰ : زمان