دیدار ریش سفید عشایر کرمانشاه با سخنگوی دولت
۰۱:۲۳ : زمان