ترکی خراسان-وطنم(جوادحصاری)/ترک خراسان ساغولسن
۰۵:۲۷ : زمان