حضور پررنگ سرمایه گذاران اروپایی در بورس تهران
۰۰:۲۴ : زمان