60 گل برتر تاریخ یوفا - پاول ندود به مایورکا (34)
۰۰:۲۱ : زمان