مصاحبه خبری احمد توکلی،سخنگوی دولت وقت-1360
۰۲:۱۲ : زمان