کليپ ورزشي اولین دروازه بانی والدز برای استاندارد لیژ
۰۷:۴۷ : زمان