«ایران هفته » به روایت عکاسان ایرنا -2
۰۳:۰۲ : زمان