ترکی خراسان انتظار(جوادحصاری)/ترک خراسان ساغولسن
۰۵:۵۲ : زمان