فجر شهید سپاسی - استقلال تهران (نیمه دوم)
۰۵:۳۲ : زمان