گل سوم استقلال خوزستان به استقلال تهران
۰۰:۲۶ : زمان