«ایران هفته » به روایت عکاسان ایرنا -1
۰۳:۲۵ : زمان