ترسم نیایی، مداحی رضا صادقی در محرم (سایت دولت عشق)
۰۴:۴۸ : زمان