باشگاه سپاهان با اسکوچیچ به توافق اولیه رسید
۰۲:۵۸ : زمان