عملکرد لالانا در بازی مقابل روبین کازان
۰۲:۳۱ : زمان