شعر زیبا و طنز محلی پدر توسط محمد تابناک
۰۴:۱۲ : زمان