خلاصه بازی رائووایکانو - اتلتیکومادرید
۰۲:۳۹ : زمان