لیدا محمودی – راه اندازی خط تولید خمیر فلزی
۱۳:۵۷ : زمان