سخنرانی آقای سید محمد رضا حسینی مدیرعامل پانا
۱۹:۱۴ : زمان