بازدید استاندار از باشگاه فولاد خوزستان
۰۶:۵۸ : زمان