«ایران روز» از نگاه عکاسان ایرنا- 22 مهر
۰۱:۴۹ : زمان