آن ها مشغول مردن اند!: گزيده شعرهاي آن سكستون
۱۸۰ × ۱۴۰ پیکسل