بزودی جشنواره استانی امتنان ازکارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه در کرمانشاه برگزار می شود
۱۸۰ × ۱۴۰ پیکسل