تماشای بازی تیم های ملی ایران و سنگال رایگان است
۳۰۰ × ۱۹۷ پیکسل