مدیر كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان خبر داد: ارائه بيش از چهارمیلیون نفر- ساعت آموزش هاي مهارتي در بخش غيردولتي در سال 1395
۳۰۰ × ۳۰۰ پیکسل