روزنامه ایران ورزشی ، شنبه ۵ اسفند ؛ هنوز بهترین تیم ایرانیم !
۳۰۰ × ۲۱۰ پیکسل