آيا ميدانى چرا در گوش طفل تازه متولد شده أذان ميگويند؟
۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل