تري: دوست‌دارم رقبا هم‌من را دوست‌داشته‌باشند
۳۰۰ × ۲۰۸ پیکسل