فانوس برای دیوار، دیوار برای فانوس!
۳۰۰ × ۲۰۹ پیکسل