معجزه در نیوکمپ؛ بارسا ۶ پاری سن ژرمن ۱
۶۴۰ × ۴۸۰ پیکسل