مهدی طارمی بازیکنان پرسپولیس کری خوانی دربی واکنش وکیل پرسپولیس به خبر کسر 6 امتیاز در روزنامه ها
۶۰۰ × ۴۰۰ پیکسل