علامه حسن زاده آملی :: ؛، « نور حکمت » ،؛ ،؛، « نار عرفان » ،؛،
۰۱:۴۰ : زمان