شاخه TIGجوشکاری فولادهای ساده کربنی و کم آلیاژی
۱۲۸ × ۱۲۸ پیکسل