کاهش قیمت سکه امامی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
۳۰۰ × ۲۰۹ پیکسل