وزارت ورزش: قيمت پايه 290 ميليارد تومان/ خريداران احتمالي: با اين قيمت نمي خريم
۳۸۰ × ۲۱۸ پیکسل