افتتاح بزرگترین فروشگاه فرهنگی کشور
۳۰۰ × ۲۵۰ پیکسل