پایگاه اطلاع رسانی دولت - پیام یوتیوبی ظریف به آمریکا و متحدین غربی آن در 1+5
۰۴:۰۰ : زمان