مهم ترین رویدادهایی که امروز در خراسان شمالی خبری می شود
۴۵۰ × ۴۷۰ پیکسل