تصویب بودجه ۶ میلیاردتومانی برای شاهین شهرداری بوشهر
۰۰:۴۳ : زمان