ورزشی‌نویس بوشهری : حاج عزیز رفیق‌ باز بود
۲۶۹ × ۲۳۱ پیکسل