قتل و آتش زدن جسد شریک به خاطر پول آب و برق
۳۰۰ × ۲۲۰ پیکسل