پاسخ به شبهه عدم برگزاری رفراندوم قانون اساسی پس از ارتحال امام خمینی(ره)+سند
۳۰۰ × ۲۲۵ پیکسل