آخرین تمرین رئال مادرید پیش از بازی با نومانسیا
۰۱:۰۲ : زمان