شکموها ۱۳ ( بمب غذاهای ژاپنی در سایت آپارات)
۱۲:۰۰ : زمان