آذری: شکاری بازیکن ماست نه روبین کازان
۰۳:۱۴ : زمان