پشت دیوار 2 اسفند 96 - بازدید فرماندار از موسسه شهرآرا
۰۶:۱۰ : زمان