گزیده ای از دیدار صبا و ماشین سازی تبریز
۰۱:۳۵ : زمان